Generelle bemærkninger

Nedenfor vil vi gerne informere dig om behandlingen af dine personlige data i vores virksomhed. Her kan du læse, hvordan dine personlige data udelukkende behandles inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser om databeskyttelse, især den generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR").
Med venlig hilsen Reiling-teamet
Close-up of Reiling container with logo

Ansøgere

Fortrolighedserklæring til ansøgere

Vi er glade for, at du er interesseret i os, og at du søger eller har søgt en stilling i vores virksomhed. Nedenfor vil vi gerne informere dig om behandlingen af dine personlige data i forbindelse med din ansøgning.

Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesloven er: 

Reiling GmbH & Co. KG, Bussemasstraße 49, D-33428 Marienfeld 

Du kan finde yderligere oplysninger om vores virksomhed, oplysninger om de personer, der er bemyndiget til at repræsentere os, samt yderligere kontaktmuligheder i vores aftryk på vores hjemmeside: https://www.reiling.de

Vi behandler de data, du har sendt til os i forbindelse med din ansøgning, for at vurdere din egnethed til stillingen (eller andre ledige stillinger i vores virksomheder, hvis det er relevant) og for at gennemføre ansøgningsprocessen.

Det primære retsgrundlag for behandlingen af dine personlige data i denne ansøgningsprocedure er § 26 BDSG i den version, der gælder fra 25/05/2018. Behandling af data, der kræves i forbindelse med beslutningen om etablering af et ansættelsesforhold, er tilladt i overensstemmelse hermed.

Hvis dataene kan være nødvendige for retsforfølgelse efter afslutningen af ansøgningsprocessen, kan databehandling udføres på grundlag af kravene i artikel 6 i GDPR, især med henblik på at beskytte legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. I dette tilfælde består vores interesse i at gøre krav gældende eller forsvare dem.

Data om ansøgere vil blive slettet 6 måneder efter deres indsendelse i tilfælde af afslag. Hvis du har accepteret yderligere opbevaring af dine personlige data, vil vi tilføje dine data til vores ansøgerpool. 

Dataene vil blive slettet derfra to år efter, at de blev indsendt. 

Hvis du har fået tildelt en stilling inden for rammerne af ansøgningsprocessen, overføres dataene fra ansøgerdatasystemet til vores HR-informationssystem.

Vi bruger en specialiseret softwareleverandør til ansøgningsprocessen. Denne virksomhed fungerer som en serviceudbyderfor os og kan også få kendskab til dine personlige data i forbindelse med vedligeholdelse og pleje af systemerne. Vi har indgået en databehandlingskontrakt med denne udbyder for at sikre, at databehandlingen udføres på en forsvarligmåde og med absolut fortrolighed over for tredjeparter. 

Dine ansøgerdata vil blive set af HR-afdelingen efter modtagelse af din ansøgning. Egnede ansøgninger vil derefter blive videresendt internt til afdelingslederne for den respektive ledige stilling. Derefter koordineres den videre procedure. Kun de personer i virksomheden, der har brug for det for at kunne gennemføre vores ansøgningsproces korrekt og for at kunne kontrollere og vurdere din egnethed til den opslåede stilling, vil have adgang til dine data.

Dine data vil udelukkende blive behandlet i datacentre i Forbundsrepublikken Tyskland.

Du har ret til at kræve oplysninger om dine personlige data, der behandles af os.

Hvis du anmoder om oplysninger på anden måde end skriftligt, bedes du forstå, at vi kan kræve, at du fremlægger dokumentation, der beviser din identitet. Desuden har du ret til berigtigelse eller sletning eller til begrænsning af behandlingen, for så vidt du har disse rettigheder i henhold til loven. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen inden for rammerne af de juridiske krav. 

Dette gælder tilsvarende for retten til dataportabilitet.

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig i vores virksomhed. Du kan kontakte vedkommende under følgendekontaktoplysninger: 

Reiling GmbH & Co. KG,
Data Protection Officer
Bussemasstraße 49
D-33428 Marienfeld 

E-mail: datenschutzbeauftragter [at] reiling.de (datenschutzbeauftragter[at]reiling[dot]de)

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af personoplysninger til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Dubedes dog indgive din klage til os på forhånd, så vi kan tilbyde dig en løsning eller udføre den.

Her får du dokumentet med det komplette indhold.

Factory tour on request

Erhvervskunder

Privatlivspolitik for erhvervskunder

Vi informerer dig hermed om Reiling Groups behandling af dine personlige data og dine krav og rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven.

Controlleren er: 
Reiling GmbH & Co. KG 
Bussemasstraße 49 
D-33428 Marienfeld 
Telefon: +49 5247 9803 0
Fax: +49 5247 9803 33 
E-mail: info [at] reiling.de (info[at]reiling[dot]de )

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på:
Databeskyttelsesansvarlig Reiling Group
Bussemasstraße 49 
D-33428 Marienfeld 
Telefon: +49 5247 9803 0
Fax: +49 5247 9803 33 
E-mail: datenschutz [at] reiling.de (datenschutz[at]reiling[dot]de)

Vi behandler personoplysninger, som vi modtager direkte fra dig inden for rammerne af vores forretningsforhold. I det omfang det er nødvendigt for at levere vores tjenester, behandler vi data, som vi lovligt har fået fra tredjeparter (f.eks.: Creditreform). Vi behandler også personoplysninger, som vi lovligt har indhentet fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. debitorregistre, tingbøger, handels- og foreningsregistre, presse og andre medier) og har tilladelse til at behandle. 

Relevante personoplysninger kan især være:

 • Personlige data (navn, fødselsdato, fødested, nationalitet, profession/branche og lignende data)
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mailadresse, telefonnummer og lignende data) 
 • Legitimationsdata (ID, rapportering og lignende data) Kontooplysninger (IBAN, BIC) 
 • Data fra dine oplysninger i forbindelse med konsulentinterviews

Vi behandler personlige data i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den føderale databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz; BDSG):

3.1 Til overholdelse af kontraktlige forpligtelser, punkt (b) i artikel 6 (1) GDPR

Personlige data (artikel 4 (2) GDPR) behandles for at indlede eller udføre vores kontrakter med dig eller for at udføre dine ordrer. 
Behandlingen tjener især til levering af kommercielle transaktioner samt de kontraktlige tjenester, der er knyttet hertil (f.eks. lejetransaktioner, tjenester osv.).
Formålet med behandlingsaktiviteterne er primært rettet mod de produkter, du har valgt, og omfatter de tjenester, der er nødvendige for dette. 
Yderligere oplysninger om formålet med behandlingsaktiviteterne kan findes i de respektive kontraktdokumenter og vilkår og betingelser.

3.2 Inden for rammerne af interesseafvejning i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR)

Vi vil behandle dine data ud over den faktiske opfyldelse af kontrakten, hvis dette er nødvendigt for at beskytte voreslegitime interesser eller tredjeparts interesser, f.eks:

 • Konsultation af og dataudveksling med ratingbureauer (f.eks. Creditreform) og indhentning af bankoplysninger tilundersøgelse af kreditværdighed eller misligholdelsesrisici;
 • Fastsættelse af krav og forsvar i juridiske tvister;
 • Sikring af IT-sikkerhed og IT-drift i Reiling Groups virksomheder; 
 • Forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger; 
 • Videoovervågning til sikring af bevismateriale i straffesager; 
 • Foranstaltninger til bygnings- og systemsikkerhed (f.eks. adgangskontrol); 
 • Foranstaltninger til at sikre husets rettigheder;
 • Kommunikation med vores direkte samtalepartnere hos dig; 
 • Kommunikation med salgspartnere.

3.3 Baseret på dit samtykke, punkt (a) i artikel 6 (1) GDPR

I det omfang du har givet samtykke til behandling af personoplysninger til bestemte formål, kan du til enhver tidtrække dette samtykke tilbage. Bemærk venligst, at tilbagetrækningen kun vil have virkning for fremtiden.Behandling, der fandt sted før tilbagekaldelsen, påvirkes ikke af dette og forbliver lovlig.

Dine data vil blive videregivet til de afdelinger, der har brug for dem til at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser inden for virksomhederne i Reiling Group. Dine data vil kun blive videregivet til eksterne parter i forbindelse med behandling af kontrakter (f.eks. leverandører osv.); 

i det omfang et selskab i Reiling Group er forpligtet ved lov til at give oplysninger eller rapportere (f.eks. til skattemyndigheder på grund af skatteregler osv.); 

hvis det er relevant, til advokater eller skatterådgivere, der er juridisk forpligtet til at opretholde fortrolighed; 

eller hvis du har givet dit samtykke til, at vi videregiver dine data til tredjeparter. Vi videregiver ikke dine data til nogen tredjeparter ud over dette. Hvis vi bruger tjenesteudbydere, vil dine data være underlagt de samme sikkerhedsstandarder, som vi gør.

I det omfang det er nødvendigt, behandler og opbevarer vi dine persondata, så længe vores forretningsforhold varer, herunder forberedelse og afvikling af en kontrakt. Derudover er vi underlagt forskellige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser, der bl.a. følger af handelsloven (Handelsgesetzbuch; HGB) og skatteloven (Abgabenordnung; AO). Tidsfristerne for arkivering eller dokumentation er mellem to og ti år. Endelig kan opbevaringsvarigheden også være i overensstemmelse med de lovbestemte udløbsperioder, f.eks. tre år i henhold til paragraf 195 ff. i den tyske civillovbog (Bürgerliches Gesetzbuch; BGB) eller op til tredive år.

Data overføres ikke til tredjelande (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - EØS).

Du har følgende rettigheder over for os: 

 • Oplysninger om dine personlige data i henhold til artikel 15 i GDPR; 

ogunder særlige betingelser

 • ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR, hvis dine personlige data er forkerte;
 •  en ret til sletning i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR, hvis sletning ikke modsættes af, blandt andet, juridiske opbevaringsforpligtelser; 
 • ret til begrænsning af behandling af data til specifikke formål i henhold til artikel 18 i GDPR; 
 • ret til indsigelse mod behandling af dine personlige data i henhold til artikel 21 i GDPR; 
 • en ret til dataportabilitet i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR, dvs. retten til at modtage dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

Desuden skal du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i GDPR). Din kompetentetilsynsmyndighed er den, der gælder for dit bopælssted. En liste over tilsynsmyndigheder kan findes på hjemmesiden for denføderale kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed (https://www.bfdi.bund.de).

Inden for rammerne af vores forretningsforbindelser behøver du kun at give os de personoplysninger, der er nødvendige for at indlede, påbegynde og gennemføre forretningsforbindelsen, eller hvis indsamling er påkrævet ved lov (f.eks. dine personoplysninger, se ovenfor). Uden disse data vil vi normalt være nødt til at afvise indgåelse af en kontrakt eller udførelse af ordren eller vil ikke være i stand til at udføre en eksisterende kontrakt, eller vi kan være nødt til at opsige den.

Der er ingen automatiseret beslutningstagning. Vi håber, at disse oplysninger har hjulpet dig med at udøve dine rettigheder. Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om databeskyttelsesbestemmelser, bedes du læse vores databeskyttelsespolitik eller spørge din tilsynsmyndighed. Vores databeskyttelsesansvarlige vil også med glæde besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have vedrørende databeskyttelse.

Her får du dokumentet med det komplette indhold.

Tightening nut with wrench

Medarbejdere

Fortrolighedserklæring til medarbejdere

Vi vil gerne give dig et overblik over vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i henhold til loven om databeskyttelse med følgende oplysninger. De data, der behandles i detaljer, og hvordan de bruges, afhænger primært af de ønskede eller aftalte komponenter i din ansættelse baseret på en ansættelseskontrakt med en medarbejder eller en serviceeller arbejdskontrakt med en ekstern entreprenør samt eventuelle yderligere tjenester. Derfor vil ikke alle dele af disse oplysninger gælde for dig.

Den ansvarlige for databehandlingen er din arbejdsgiver, som er nævnt skriftligt i din ansættelseskontrakt. Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på: datenschutzbeauftragter [at] reiling.de. Kontaktoplysninger er også tilgængelige på internettet på www.reiling.de.

Datakategorier 

De behandlede kategorier af personoplysninger omfatter især dine stamdata (f.eks. fornavn, efternavn, navnetilføjelser, nationalitet, fødselsdato og tøjstørrelse osv.), familieoplysninger (f.eks. civilstand, oplysninger om dine børn), religiøst tilhørsforhold, sundhedsoplysninger (hvis det er relevant for ansættelsen, f.eks. i tilfælde af et alvorligt handicap), eventuelle straffeattester (politiattest), legitimationsoplysninger (f.eks.ID-data), kontaktdata (såsom: privatadresse, mobiltelefon, telefonnummer, e-mailadresse), curriculum vitae-data, oplysninger om kvalifikationer samt oplysninger fra tidligere arbejdsgivere, logdata, der stammer fra brugen af ITsystemerne samt andre data fra ansættelsen (f.eks.: tidsregistreringsdata, orlovstider, perioder med uarbejdsdygtighed, bankoplysninger, socialsikringsnummer, pensionsforsikringsnummer, løndata og skatteidentifikationsnummer). 

Dine personoplysninger vil generelt blive indsamlet direkte fra dig som en del af ansættelsesprocessen eller under ansættelsen. I specifikke konstellationer indsamles dine personlige data også fra andre organer på grund af lovkrav. Dette omfatter især hændelsesbaserede forespørgsler om skatterelevante oplysninger hos det ansvarlige skattekontor samt oplysninger om perioder med uarbejdsdygtighed hos det respektive sygeforsikringsselskab. Derudover kan vi have modtaget data fra tredjeparter (f.eks.: jobformidling). Derudover behandler vi personoplysninger, som vi lovligt har indhentet fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks.: professionelle netværk).

Vi behandler dine personlige data under overholdelse af bestemmelserne i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR),den føderale databeskyttelseslov (Bundesdatenschutzgesetz; BDSG) og andre relevante love (f.eks.: Be- trVG, ArbZG osv.).Databehandlingen tjener hovedsageligt til etablering, udførelse og afslutning af ansættelsesforholdet. Det primæreretsgrundlag for dette er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR sammenholdt med § 26, stk. 1 i BDSG-ny. Hvis du har givet ditsamtykke til behandling af personoplysninger til specifikke formål (f.eks.: udvidet opbevaring af ansøgningsdokumenter,medarbejdersport, fotografier som en del af publikationer osv. Et samtykke, der først er givet, kan til enhver tid tilbagekaldes.Dette gælder også for tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer, der blev givet til os før GDPR trådte i kraft, dvs. før den 25. maj 2018. 

Tilbagekaldelse af samtykke har kun virkning for fremtiden og påvirker ikke lovligheden af de data, der behandles indtiltilbagekaldelsen. Vi vil også behandle dine data for at opfylde vores juridiske forpligtelser som arbejdsgiver, især inden forskatte- og socialsikringslovgivning. Dette sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR sammenholdt med § 26 i den nyeBDSG. I det omfang det er nødvendigt, behandler vi også dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR for atbeskytte vores eller tredjeparters (f.eks. myndigheders) legitime interesser. Dette gælder især for efterforskning af kriminellehandlinger (se § 26, stk. 1, sætning 2 i den nye BDSG). Vi behandler også dine data for at muliggøre præstationsvurderinger,hvis det er relevant, i forbindelse med fastsættelsen af bonusbetalinger (evalueringskriterier offentliggøres i et separatdokument), inden for gruppen med henblik på gruppeledelse, intern kommunikation eller andre nødvendige administrativeformål. For så vidt som særlige kategorier af personoplysninger behandles i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i GDPR,tjener dette udøvelsen af rettigheder eller opfyldelsen af juridiske forpligtelser i henhold til arbejdsret, socialsikringslovgivningog socialbeskyttelseslovgivning (f.eks. levering af sundhedsdata til sygeforsikringsselskabet, registrering af alvorlig invaliditetpå grund af yderligere orlov og fastsættelse af afgiften for alvorlig invaliditet). 

Dette sker på grundlag af artikel 9, stk. 2, litra b)i GDPR sammenholdt med § 26, stk. 3 i den nye BDSG. Derudover kan behandling af helbredsoplysninger være nødvendig tilvurdering af din arbejdsevne i henhold til artikel 9, stk. 2, litra h), sammenholdt med § 22, stk. 3, litra b). (1) BDSG-ny. Derudover kan behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger være baseret på samtykke i henhold til artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR sammenholdt med § 26, stk. 2 i BDSG-New (f.eks.: arbejdsmiljøstyring). Hvis vi ønsker at behandle dine personlige data til et formål, der ikke er nævnt ovenfor, vil vi informere dig om dette på forhånd.

I forbindelse med din ansættelse skal du give os de personoplysninger, der er nødvendige for at etablere, gennemføre ogafslutte ansættelsesforholdet og opfylde de tilknyttede kontraktlige forpligtelser, eller som vi er forpligtet til at indsamle ihenhold til loven. Uden disse data vil vi ikke være i stand til at opfylde ansættelseskontrakten med dig.

Inden for vores virksomhed vil kun de personer og stillinger (f.eks. afdelinger), der har brug for dem til at opfylde voreskontraktlige og juridiske forpligtelser, modtage dine personlige data. Inden for vores koncern vil dine data bliveoverført til specifikke virksomheder, hvis de udfører databehandlingsopgaver centralt for de virksomheder, der ertilknyttet koncernen (f.eks.: lønningsliste, bortskaffelse af filer). Derudover bruger vi forskellige tjenesteudbydere til atoverholde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser. Desuden kan vi overføre dine personlige data til andre modtagere uden for virksomheden i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores kontraktlige og juridiskeforpligtelser som arbejdsgiver. 

Disse kan f.eks. være: myndigheder (f.eks.: pensionsforsikring institutioner, professionellepensionsinstitutioner, socialforsikringsinstitutioner, skattemyndigheder, domstole), medarbejderens bank (SEPA-betalingsinstitution), acceptkontorer for sygekasser, skatterådgivere og revisorer, kontorer for at kunne garantere krav fravirksomhedens pensionsordning, kontorer, der kræves til betaling af kapitaldannende ydelser, tredjeparts skyldnere i tilfældeaf løn- og lønudlæg, insolvensadministratorer i tilfælde af privat insolvens. Dine data vil aldrig blive overført til et tredjelandeller en international organisation. Hvis du i det enkelte tilfælde ønsker, at dine data overføres til et tredjeland eller eninternational organisation, vil vi kun gøre det med dit skriftlige samtykke.

Vi behandler og opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med databehandlingen ellerfor at overholde juridiske, kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser (f.eks.: Bevis- og opbevaringsperioder i henhold til HGBeller AO). Derefter vil dataene blive slettet, eller behandlingen af dem vil blive begrænset.

Du har følgende rettigheder over for os:

 • Oplysninger om dine personlige data i henhold til artikel 15 i GDPR; og,

underlagt specifikke betingelser:

 • ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR, hvis dine personlige data er forkerte; 
 • en ret til sletning i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR, hvis sletning ikke modsættes af, blandt andet, juridiske opbevaringsforpligtelser; 
 • ret til begrænsning af behandling af data til specifikke formål i henhold til artikel 18 i GDPR; 
 • ret til indsigelse mod behandling af dine personlige data i henhold til artikel 21 i GDPR; 
 • en ret til dataportabilitet i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR, dvs. retten til at modtage dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

Desuden skal du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i GDPR). Din kompetente tilsynsmyndighed er den, der gælder for dit bopælssted. En liste over tilsynsmyndigheder kan findes påhjemmesiden for den føderale kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed (https://www.bfdi.bund.de).

Her får du dokumentet med det komplette indhold.

Lastbil med gravemaskine

Personer der anmoder om oplysninger

Fortrolighedserklæring til personer, der anmoder om oplysninger

Vi er glade for, at du er interesseret i behandlingen af dine personoplysninger. Vi vil gerne give dig oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din anmodning om oplysninger nedenfor...

Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesloven er: 

Reiling GmbH & Co. KG, Bussemasstraße 49, D-33428 Marienfeld 

Du kan finde yderligere oplysninger om vores virksomhed, oplysninger om de personer, der er bemyndiget til at repræsentere os, samt yderligere kontaktmuligheder i vores aftryk på vores hjemmeside: https://www.reiling.de

Vi behandler de data, som du har givet os i forbindelse med din anmodning om oplysninger, for at kunne følge op på din anmodning.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er primært artikel 15, stk. 1, i GDPR. Derudover behandler vi dine data på grundlag af artikel 6 i GDPR, især for at beskytte legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. I dette tilfælde består vores interesse i at gøre krav gældende eller forsvare dem.

Formålet med at gemme dine data er at dokumentere den regulerede proces med at give oplysninger i overensstemmelse med artikel 15 i GDPR og at forsvare sig mod hævdelse af krav. Da der endnu ikke er nogen bekræftet forældelsesfrist for overtrædelser af den generelle forordning om databeskyttelse, vil vi opbevare dine data i 10 år indtil videre.

Dine data vil ikke blive videregivet. Vi kan blive nødt til at videregive dine data til myndigheden i tilfælde af en inspektion fradatabeskyttelsestilsynsmyndigheden.

Oplysningerne vil udelukkende blive behandlet på Reiling Groups servere.

Du har ret til at kræve oplysninger om dine personlige data, der behandles af os. Hvis du anmoder om oplysninger påanden måde end skriftligt, bedes du forstå, at vi kan kræve, at du fremlægger dokumentation, der beviser din identitet.Desuden har du ret til berigtigelse eller sletning eller til begrænsning af behandlingen, i det omfang du har ret til det ifølgeloven. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen inden for rammerne af de juridiske krav. Dette gældertilsvarende for retten til dataportabilitet.

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig i vores virksomhed. Du kan kontakte vedkommende under følgendekontaktoplysninger: 

Reiling GmbH & Co. KG, Data Protection Officer, Bussemasstraße 49, D-33428 Marienfeld, Tyskland 

E-mail: datenschutzbeauftragter [at] reiling.de (datenschutzbeauftragter[at]reiling[dot]de)

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af personoplysninger til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Dubedes dog indgive din klage til os på forhånd, så vi kan tilbyde dig en løsning eller udføre den.

Her får du dokumentet med det komplette indhold.

Reiling truck drives over the bridge

Videoovervågning

Privatlivspolitik for registrerede af
videoovervågning

Vi er glade for, at du er interesseret i behandlingen af dine personoplysninger. Vi vil gerne give dig oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med vores videoovervågning nedenfor.

Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesloven er angivet på skiltet ved fabriksporten. 

Du kan finde yderligere oplysninger om vores virksomhed, oplysninger om de personer, der er bemyndiget til at repræsentere os, samt yderligere kontaktmuligheder i vores aftryk på vores hjemmeside: https://www.reiling.de.

Vi behandler billeddata, der er indsamlet via vores videoovervågning. Databehandlingen tjener først og fremmest til at sikre vores husret, men også til at opklare strafbare handlinger eller til at gøre krav gældende eller forsvare dem.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er primært artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores interesse består i beskyttelsen af husretten og i at gøre krav gældende eller forsvare dem samt i at opklare strafbare forhold i denne sag.

Formålet med at gemme dine data er at dokumentere: overtrædelser af vores husregler eller begåelse af strafbare handlinger. Vi sletter dine data, når formålet er ophørt med at eksistere. Dette er normalt tilfældet efter 72 timer. Vi opbevarer dine data, indtil sagen er opklaret, hvis der er tale om en dokumenteret strafbar handling eller en overtrædelse af vores husorden.

Dine data vil ikke blive videregivet. Vi kan blive nødt til at videregive dine data til de efterforskende myndigheder i tilfælde afen kriminel handling eller en overtrædelse af vores husregler.

Oplysningerne gemmes udelukkende på Reiling Groups servere.

Du har ret til at kræve oplysninger om dine personlige data, der behandles af os. Hvis du anmoder om oplysninger påanden måde end skriftligt, bedes du forstå, at vi kan kræve, at du fremlægger dokumentation, der beviser din identitet.Desuden har du ret til berigtigelse eller sletning eller til begrænsning af behandlingen, i det omfang du har ret til det ifølgeloven. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen inden for rammerne af de juridiske krav. Dette gældertilsvarende for retten til dataportabilitet.

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig i vores virksomhed. Du kan kontakte vedkommende under følgendekontaktoplysninger: 

Reiling GmbH & Co. KG 
Data Protection Officer 
Bussemasstraße 49 
D-33428 Marienfeld
Tyskland 

E- mail: datenschutzbeauftragter [at] reiling.de (datenschutzbeauftragter[at]reiling[dot]de)

Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af personoplysninger til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Dubedes dog indgive din klage til os på forhånd, så vi kan tilbyde dig en løsning eller udføre den.

Her får du dokumentet med det komplette indhold.

Placering Service til erhvervskøretøjer

Besøgende på hjemmesiden

Meddelelse om databeskyttelse for besøgende på hjemmesiden

Vi værdsætter din interesse i håndteringen af dine personlige data i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Du kan få adgang til en detaljeret forklaring om dette emne ved at klikke på linket "privatlivspolitik" nederst på hver af vores sider. Her kan du også til enhver tid ændre dit samtykke til cookie-indstillingerne.

Placering Marienfeld

Kontaktperson for databeskyttelse

Med et stærkt netværk af lokationer står vi altid til din rådighed.